Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2012

noga
2025 b9a8
One man who could tell the truth.
Reposted fromKik4s Kik4s viamjlstein mjlstein
noga
8494 050c 500
Reposted fromonanowa onanowa viamjlstein mjlstein
noga
ZAOPACZENIE
Reposted fromlans lans viamjlstein mjlstein
noga
Reposted fromvith vith viamjlstein mjlstein
noga
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viamjlstein mjlstein

November 30 2011

noga
2in1
Reposted fromwanad wanad viaAleXUnder AleXUnder
noga
4906 4076
Reposted frominina inina viaAleXUnder AleXUnder

November 06 2011

noga
0969 e62c
Reposted fromddj ddj
noga
0994 15e1
Too Big to Fail
Reposted fromMerari Merari
noga
Pułapka szczęka - pusta, oszukana.
Za chwilę wezmę swoją część i pójdę.
Za chwilę rozpadniemy się na ja i na nic.
— Świetlicki, "Koniec"
Reposted fromszu-szu szu-szu
noga
Kup mi wino i pozwól mówić. Zasnę Ci gdzieś 
między kanapą , a nogą od stołu i będziesz 
mnie zbierać. Potem trochę pohisteryzuje, 
rozmaże makijaż i będe szczęsliwa, że mogłam 
pobyć mała dziewczynką bez emocjonalnej 
huśtawki i koziołkujących nastrojów. 
Reposted fromredshadow redshadow
noga
1102 0db2
Reposted fromdoedeer doedeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl